Danh mục: Phân loại hạt điều – Phân loại (phân cấp) hạng sản phẩm nhân điều

  • Những phần chính yếu của ISO 6477-1988

    1. Phân loại tổng quát: Nhân điều là sản phẩm thu được sau khi bóc vỏ và lột vỏ lụa hạt điều (Anacardium occidentale L.). 2. Phân loại chi tiết: – W: Nhân nguyên trắng. Nhân có hình quả thận, không bị phá hoại hư hỏng như côn trùng, mốc, có mùi ôi thiu, sót […]