Phân loại hạt điều – Phân loại (phân cấp) hạng sản phẩm nhân điều
Những phần chính yếu của ISO 6477-1988
By admin | | 0 Comments |
1. Phân loại tổng quát: Nhân điều là sản phẩm