Danh mục: Chăm sóc cây điều

  • Chăm sóc cây điều: Cải tạo vườn điều già cỗi

    Những cây điều già (từ 8 – 15 năm tuổi) có biểu hiện sinh trưởng chậm, năng suất và chất lượng hạt đã giảm cần cải tạo lại nhằm múc đích cải thiện năng suất và chất lượng của cây, làm cây trẻ lại nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và kéo dài thời gian […]